Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja wypełnia swoją misję realizując PROGRAM FORMACJI,
który jest permanentny, progresywny, systematyczny i integralny. Dlatego też program rozłożony jest na trzy etapy:
I. ewangelizacja i formacja uczniów
II. formacja ewangelizatorów (uczniów – misjonarzy)
III. formacja formatorów.

Kursy I etapu

Fundamenty życia chrześcijańskiego – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela we wspólnocie Kościoła staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa przez sakramenty, Słowo Boże, codzienne życie chce o Nim świadczyć wobec braci.

NOWE ŻYCIE

Podstawowa ewangelizacja
Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła.

EMAUS

Spotkanie ze Słowem Bożym
Celem kursu jest spotkanie z Jezusem-Słowem. Każdy kto odkrył Biblię i pragnie ją nie tylko czytać, ale i rozumieć może przyłączyć się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa.

Jezus pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

JAN

Formacja uczniów
Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca Pana Jezusa. Jan miał świadomość, że bycie uczniem Jezusa wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On.

Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan to kurs duchowości. 

JEZUS W CZTERECH EWANGELIACH

Zobaczyć Jezusa oczami czterech Ewangelistów
Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, możemy odkryć głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim. Kurs pomaga lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa.

HISTORIA ZBAWIENIA

Nasza własna historia.
Słowo Boże przez różne etapy historii zbawienia prowadzi drogą Bożych obietnic, które wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Dzięki takiej wizji panoramicznej, wizji planu zbawienia, kurs pozwala poznać rozwój planu Bożego w swoim życiu i umieścić siebie w tej historii. Pomimo przeciwności i niewierności, koło Bożej historii, szczególnie historii Twojego życia, zawsze toczy się do przodu.

MOJŻESZ

Formacja uwalniających
Kurs ukazuje jak stać się liderem otwartym na plan Boży, pracującym we wspólnocie przyjaciół. Śledząc życie Mojżesza możemy zobaczyć samych siebie oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Mojżesz jest liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej, nie zapominając przy tym o przygotowaniu swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Kurs Mojżesz to kurs duchowości.

BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE

Droga do szczęścia
Kurs zaprasza by żyć na co dzień błogosławieństwami oraz pokazuje jak doświadczać ich owoców, by samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Uczeń Jezusa jest pełen nadziei i radości, bo taki jest Jezus, który pierwszy żyje błogosławieństwami.

Kursy II etapu

Jak ewangelizować – to cykl kursów II etapu, których celem jest danie narzędzi do pełnej dynamizmu ewangelizacji; kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia; ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo), jak i intelektualnie oraz daje narzędzia do ewangelizacji.

PAWEŁ

Formacja ewangelizatorów
Kurs Paweł pozwala na uzyskanie narzędzi, metod i doświadczenia ewangelizacji. Kształtuje mocny kręgosłup przez kształtowanie mentalności ewangelizacyjnej oraz przekaz wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej ewangelizacji. Celem kursu jest uformować ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, aby umieli przekazywać w sposób twórczy Kerygmat i w ten sposób dawali początek nowym szkołom ewangelizacji w swoich środowiskach.

DYNAMIS

Ewangelizować z mocą
Ten kurs nie jest dla wszystkich, ale tylko dla tych, którzy uważają, że czegoś brakuje w ich posłudze lub wspólnocie. Jeśli popadłeś w rutynę, jeśli zapomniałeś o pierwszej miłości lub jesteś po całonocnym łowieniu ryb, albo nie spełniły się twoje marzenia –  zapraszamy cię do ładowania twojego zbiornika potężnym paliwem. Jesteś na właściwej stacji benzynowej.

TYMOTEUSZ

Jak czytać, oznaczać i zapamiętywać Biblię
To jeden z kursów o Słowie Bożym. Kurs przeznaczony dla tych, którzy mają świadomość, że jako katecheci czy ewangelizatorzy nie mogą robić nic innego, jak tylko ewangelizować. Ma on na celu przygotowanie ewangelizatora do sprawnego poruszania się po skarbach stronic Biblii. Oprócz świadomości tego, że w głoszeniu Dobrej Nowiny konieczne jest posiadanie Pisma Świętego i dobra Jego znajomość, daje również wiele praktycznych wskazówek, jak klasyfikować i zaznaczać określone fragmenty w Biblii tak, by potem móc je szybko odszukać.

SEKRET PAWŁA

Jak formować następców
Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski? Każdy kto chce posługiwać w Kościele (jako świecki, ksiądz, osoba konsekrowana) musi mieć konkretną wizję działania. Św. Paweł pragnie podzielić się z Tobą swoim sekretem skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej, dzięki czemu będziesz mógł zrewidować swoją dotychczasową posługę.

APOLLOS

Formacja głoszących
Kurs uczy jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać dzisiaj Dobrą Nowinę. Daje odpowiedź na pytania: Kim jest głoszący? Co głosić? Gdzie szukać przesłania? Jak je przygotować, pogłębić, usystematyzować, tak by było zrozumiałe i odtwarzalne? A przede wszystkim pokazuje: jak głosić i DLACZEGO głosić? 

DAMASZEK

Moje życie to Chrystus.
Św. Paweł przez swoje życie i nauczanie pokazuje własną perspektywę kerygmatu. Kurs pozwala utożsamić się z Apostołem i na nowo odkryć głębię i moc Ewangelii. Zbawienie jest za darmo, dlatego warto powtórzyć za Pawłem: dla mnie żyć to Chrystus.

MARYJA

List Chrystusa
Kurs pozwala odkryć miejsce i misję Maryi u boku Jezusa. Postać i życie Marii z Nazaretu jest wzorem i ideałem ewangelizatora, w którym, mocą Ducha Świętego, poczyna się Słowo i który, daje Je światu.

KURSY III ETAPU

Szkolenie ewangelizatorów – Kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe szkoły ewangelizacji.

MARANATHA

Kurs pozwala przeżyć doświadczenie Apokalipsy.
Jest on studium ostatniej księgi Pisma Świętego, które od spojrzenie na nią z góry, na wzór Jana prowadzi w dół, do codzienności, aby stawić czoła wszystkim przeciwnościom życia z nadzieją, wołając z głębi serca: „Maranatha, przyjdź Panie Jezu!”.

PIOTR

Eklezjologia
Miejsce i rola Kościoła w planie zbawienia. Kurs ukazuje podstawowe zasady eklezjologii na bazie Pisma Świętego i dokumentów Kościoła.

ŚWIĘTY HIERONIM

Wprowadzenie do Biblii
Wejść we wspaniały świat Biblii. Jak poprawnie rozumieć i interpretować Słowo Boże? Ten kurs daje narzędzia, by odkryć głębiej Pismo Święte, zrozumieć wewnętrzny świat Biblii, odkryć rodzaje literackie, języki,  sposób narodzin i kształtowanie się Biblii.

ŁUKASZ

Apologetyka
Doprowadzić uczestników do głoszenia służącego wyznaniu i uzasadnieniu swojej wiary. Kurs przekazuje jakich form i metod wyznawania i uzasadniania naszej wiary używać wobec braci nie rozumiejących czym jest Kościół Katolicki oraz jak wyjaśniać błędy głoszone przez innych.

TEOLOGIA BIBLIJNA

Pogłębić istotne tematy Starego i Nowego Testamentu
Kurs pozwala poznać i pogłębić siedem podstawowych tematów Starego Testamentu oraz siedem głównych tematów Nowego Testamentu.

RZEKA ŻYCIA

Liturgia
Odkryć, jak w liturgii sprawuje się i przeżywa zbawienie, które głosimy.
Gdy celebrujemy Liturgię właczamy się w sprawowanie przez Jezusa dzieła Zbawienia. Kurs wprowadza w piękny świat celebracji liturgicznej.

JETRO

Ekumenizm
Kurs w opracowaniu

KURSY OPCJONALNE

Kursy opcjonalne (czyli dodatkowe) są proponowane osobom po ukończonym pierwszym etapie formacji; ich celem jest pogłębienie i odnowienie postawy Ucznia Jezusa.

SIEDMIORO MŁODYCH Z EWANGELII

Kurs dla członków Wspólnot.
Celem kursu jest stać się człowiekiem młodym duchowo, który nieustannie wzrasta w Jezusie. Siedem propozycji jak żyć Dobrą Nowiną na co dzień.

PANOWANIE JEZUSA

Dziesięcina ewangeliczna

TETELESTAI

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

JÓZEF ŚNIĄCY

Uzdrowienie wewnętrzne

KURSY METODOLOGICZNE

WARSZTAT ANDRZEJ

Wizja i metodologia
Warsztat ma wyposażyć członków ekip w nową metodologię, by móc realizować Kursy Programu Formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Jest on seminarium teoretyczno-praktycznym dla członków Szkół Lokalnych św. Andrzeja, którzy chcą poznać fundamenty metodologii i posługują w ekipach kursów. Na warsztat zaproszone są osoby po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.

LABORATORIUM JÓZEF BARNABA

Formacja i uzdalnianie
Program laboratorium to formowanie członków ekip kursów oraz przygotowanie ewangelizatorów, a szczególnie Dyrektorów Szkół Lokalnych oraz dyrektorów kursów, nie tylko, aby właściwie realizować program formacji szkół św. Andrzeja. Nie chodzi tylko o to, by nauczyć się posługiwać w SESA (Podręcznik Busola), ani o to, by wiedzieć jak to realizować (Seminarium Andrzej), lecz trzeba wiedzieć dlatego się to robi w taki sposób.
Dla kogo: dla członków szkół ewangelizacji SESA, szczególnie posługujących w ekipach kursów, po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.  

CHŁOPIEC Z CHLEBAMI

Formacja animatorów wspólnot
Przekonasz się, że Jezus potrzebuje Ciebie takiego, jakim jesteś, do budowania swojego Kościoła. Kurs pokaże, jak być animatorem małej grupy we wspólnocie, pomoże Ci odkryć twoje powołania i talenty oraz zadania w Kościele.

TOBIASZ I SARA

Formacja małżeństw
Nauczy Was rozwiązywać swoje problemy z Bogiem, rozmawiać z sobą tak, by siebie usłyszeć. Pozwoli odnowić Wasze małżeństwo.